Engage-In-Age.de Allgemeines Keine Vereinsminsch…

Keine Vereinsminsch…

vum Katharina Petzoldt

Eijentlich ben ich keine Vereinsminsch. Eijentlich ben ich jäje Vereinstreffe. Eijentlich wollt ich op kein Jahreshaupversammlung mih jonn. Ich hatt vum letzte Mol noch de Nas voll.

Ich ben doch hinjejange. Woröm eijentlich? Muss mer dohin jonn, weil et sich su jehö´t. Muss mer sich dat aandunn, weil mer en däm Verein ess?

Et ess immer dat selve: Bejrößung, Rechenschaffsbereech, Finanze, Plän wie et wiggerjeit.

Belobijunge för et ihreampliche Engagement (Woot enjekölsch). Wa’mer et allt all för ömesöns määt, sollen dat och all wesse. Ihr wem Ihr zosteit. Weh,

wa´mer einer verjiss. Dann kumme de Troone. „Reklamatione sind erwünscht wenn sie angebracht sind.“ (O-Ton vun der Vörsitzenden).

Jetz ka´mer mekkere, wann et jet ze mekkere jitt. Un et jitt en  janze Reih vun  ner  janzen Reih die mekkere. Wer nix ze mekkere hät, ess et selver schold. Ävver de Mehschte mekkere nor unger sich, un och nor, weil et Mekkere su ne Spass määt. Hät mer nix ze sage, ka´mer winnichstens mekkere. Jetz ess de Jeläjenheit dozo.

Einer steit op un fängk aan. Prima,  dä hält der Kopp för all die andere Mekkerer hin.  Die sin jetz fein erus. ….. Hä ess dojäjen! Wojäje? Dojäje!… Ejal wojäje, mer ess dojäje. Ich verstonn nor Bahnhoff, Kofferklaue, also nix.

Dann ess mer dojäjen wojäjen dä dojäjen ess. Hurra, jetz hät et jesellschaffliche Engagement sich en de Hoore! Dann esss mer doför, dat die, die dojäjen sin, sich ene andere Verein söke.  Dann es keiner mih dojäjen. All sin se doför. Die dojäjen woren och.

Keiner hät jet för ze mekkere mih!

Fazit

  • Et jitt zwei, nä drei Zooten vun Vereinsmitjlidder:
  • Die eine maachen der Dreck (de Arbeit)
  • Die andere wälzen sich dren.
  • Un der Ress well dä Dreck fottfäje.

All freuen sich op e lekker Kölsch, Bützje he un Bützje do. Et wor doch widder ene schöne Vereinsovend.

Eijentlich ben ich keine Vereinsminsch.

Related Post